Your search results

Imigrācijas likuma aktualitātes

Publicēja tomass 4. Marts, 2016
0

Imigrācijas likuma grozījumi paver papildus iespēju ārzemniekiem pieprasīt atļauju ieceļot un uzturēties Latvijas Republikā vai jebkurā Šengenas līguma dalībvalstī.

Ar 2010.gada 1.jūliju stājas spēkā Imigrācijas likuma grozījumi, kas papildus jau esošajām iespējām pieprasīt atļauju ieceļot un uzturēties Latvijas Republikā un Šengenas līguma dalībvalstī, paver iespēju ārzemju uzņēmējiem, investoriem un viņu ģimenes locekļiem pieprasīt vīzas un uzturēšanās atļaujas. Imigrācijas likums nosaka, ka ārzemniekiem ir tiesības pieprasīt vīzu un termiņuzturēšanās atļauju uz termiņu līdz 5 gadiem sekojošos gadījumos :

1) Ja ārzemnieks strādā Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā kā darbinieks uz nodarbināšanas laiku, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem,
2) Ja ārzemnieks ir investors, kas investējis Latvijas Republikā no LVL 25’000,- līdz LVL 200’000,- (skatīt investīciju kritērijus turpmāk) ;
3) zinātniekiem,
4) Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa aizbildnim vai aizgādnim;
5) ja ārzemnieks ir iestājies normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētā klosterī;
6) ja ārzemnieks var ieceļot un uzturēties Latvijas Republikā atbilstoši kārtībai, kāda noteikta Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos par vīzu prasības atcelšanu, viņam ir pietiekami iztikas līdzekļi un viņš ir sasniedzis Latvijas Republikā noteikto pensijas vecumu; Imigrācijas likuma grozījumos ir noteikts, ka ārzemniekam ir tiesības pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju uz termiņu līdz 5 gadiem, ja Latvijas Komercreģistrā reģistrētajā komercsabiedrībā :
1)ārzemnieks ir ieguldījis kapitālsabiedrības pamatkapitālā ne mazāk kā LVL 25000,-;
2) Kapitālsabiedrība kopā valsts un pašvaldības budžetā saimnieciskā gada laikā kā nodokļus samaksā ne mazāk kā LVL 20 000,- .

Termiņuzturēšanās atļaujas var saņemt uz termiņu līdz 4 gadiem , ja ārzemnieki ir ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvji. Imigrācijas likuma grozījumi nosaka, ka ārzemniekam ir tiesības pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju uz termiņu līdz 5 gadiem, ja ārzemnieks Latvijas Republikā ir iegādājies un viņam pieder:

1) viens vai vairāki nekustamie īpašumi Rīgā, Rīgas plānošanas reģionā vai republikas pilsētās, kuru kopējā darījumu summa ir ne mazāka par LVL 100’000,- ;
2) viens vai vairāki nekustamie īpašumi ārpus Rīgas, Rīgas plānošanas reģiona vai republikas pilsētām, kuru kopējā darījumu summa ir ne mazāka par LVL 50 000,- Būtiski ir imigrācijas likumā noteiktie ierobežojumi, kas nosaka, ka termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšana ir iespējama, ja neskatoties uz investīcijām nekustamajos īpašumos ārzemniekam nav un nekad nav bijuši nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādi, pie tam darījumu summas samaksa veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā.

Imigrācijas likuma grozījumi nosaka, ka ārzemniekam ir tiesības pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju uz termiņu līdz 5 gadiem, ja vienlaikus pastāv sekojoši apstākļi :

1) ārzemnieks ir veicis finanšu investīcijas Latvijas Republikas kredītiestādē ne mazāk kā LVL 200 000,- apmērā kredītiestādes subordinētā kapitāla (subordinētā aizdevuma vai subordinēto obligāciju) veidā,
2) ja šā darījuma termiņš nav mazāks par 5 gadiem,
3) ja saskaņā ar noguldījuma noteikumiem to nav tiesību izbeigt pirms noguldījuma atmaksas termiņa.

Imigrācijas likuma nosacījumi nosaka, ka termiņuzturēšanās atļaujas uz termiņu līdz 5 gadiem izsniedz personām, kas nodarbojas ar komercdarbību Latvijas Republikā sekojošos gadījumos :

1) Termiņuzturēšanās atļauju izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz 5 gadus, ja ārzemnieks ir Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēts individuālais komersants;
2) Ārzemnieks tiesīgs pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju uz pilnvaru termiņu, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem, ja ārzemnieks ir Komercreģistrā reģistrēta komersanta • valdes vai padomes loceklis,
• prokūrists, • maksātnespējas procesa administrators,
• likvidators ,
• personālsabiedrības biedrs ar tiesībām pārstāvēt personālsabiedrību,
• persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (vai ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli Ja ārzemnieks pieprasa uzturēšanās atļauju kā Latvijas Republikā reģistrētas komercsabiedrības pārstāvis (valdes vai padomes loceklis, prokūrists u.c.), tad šai komercsabiedrībai ir sekojoši kritēriji:

1) SIA pamatkapitāls ir ne mazāks par LVL 2000;
2) komercsabiedrība (vai ārzemju komersanta filiāle ) ir ierakstīta LR Komercreģistrā ne mazāk kā 1 gadu pirms uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas,
3) tā veic aktīvu saimniecisku darbību,
4) tās darbība dod ekonomisku labumu Latvijas Republikai. Imigrācijas likuma noteikumi nosaka, ka ārzemnieks ir tiesīgs pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju uz termiņu līdz 1 gadam , ja ārzemnieki ir :

1) pašnodarbinātas personas;
2) izglītības iestādes audzēkņi vai studenti;
3) ja uzturēšanās Latvijas Republikā ir saistīta ar audzēkņu vai studentu apmaiņu, praksi vai stažēšanos kādā no Latvijas Republikas izglītības iestādēm vai komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā vai cita uzdevuma veikšanu;
4) uzaicināti palīdzības sniegšanai Latvijas Republikas valsts vai pašvaldību institūcijām;
5) uzaicināti reliģiskas darbības veikšanai; 6) uz laiku līdz tiesas sprieduma par laulības šķiršanu un bērna dzīvesvietas noteikšanu, ja laulību šķir un laulībā ir bērns, kurš ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis; Imigrācijas likuma noteikumi nosaka, ka termiņuzturēšanās atļauju uz ārzemniekam izsniegtās uzturēšanās atļaujas termiņu ir tiesības pieprasīt arī ārzemnieka :

• laulātajam,
• nepilngadīgajiem (arī aizbildnībā esošajiem) bērniem ,
• aizgādnībā esošajām personām.

Jāpievērš uzmanību tam, ka veicot uzņēmējdarbību Latvijas Republikā atsevišķos gadījumos ir nepieciešama darba atļauja ārzemniekam, kurš vēlas :

• nodibināt darba tiesiskās attiecības, noslēdzot darba līgumu,
• būt nodarbināts, pamatojoties uz citu civiltiesisku līgumu (tajā skaitā kā komercsabiedrības pārvaldes vai izpildinstitūcijas loceklis),
• būt pašnodarbināta persona.

Imigrācijas likumā ir noteikts, ka darba atļauja nav nepieciešama, ja ārzemnieks: 1) ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju; 2) ir saņēmis termiņuzturēšanās atļauju saskaņā ar :

• audzēkņu vai studentu apmaiņu, praksi vai stažēšanos kādā no Latvijas Republikas izglītības iestādēm;
• stažēšanos komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā vai cita uzdevuma veikšanu un par veikto darbu nesaņem atlīdzību;

3) ierodas Latvijas Republikā uz viesizrādēm (vieskoncertiem) kā izpildītājs (mūziķis, dziedātājs, dejotājs, aktieris, cirka mākslinieks u.c.), autors (komponists, horeogrāfs, režisors, scenogrāfs u.c.), izrāžu (koncertu) nodrošināšanā iesaistīts administratīvais vai tehniskais darbinieks un paredzētais uzturēšanās ilgums Latvijas Republikā nepārsniedz 14 dienas;
4) ierodas Latvijas Republikā pēc izglītības iestādes vai zinātniskās institūcijas, vai atsevišķa zinātnieka uzaicinājuma saistībā ar zinātniskiem pētījumiem vai piedalīšanos izglītības programmu īstenošanā un paredzētais uzturēšanās ilgums Latvijas Republikā nepārsniedz 14 dienas;
5) uz laiku, kāds minēts ar zinātnisko institūciju reģistrā iekļautu zinātnisko institūciju noslēgtā zinātniskās sadarbības līgumā, bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem.

Compare Listings